مشخصات کار کتگوری ولایت کار فرما آدرس تاریخ اعتبار
تهیه و ساخت 10 عدد ذخیره گاز در شهرک حاجی نبی ( امید سبز) کار کابل DEM GROUP دارالامان شهرک امید سبز 1395-08-27
خریداری 10 عراده موتر سوزوکی باربری مودل 2000 یا بالاتر از آن رنگ سفید همراه جواز سیر اسناد پاک خریداری کابل DEM GROUP سرک دارالامان مقابل هوتل کابل دبی داخل کوچه مقابل سفارت ترکمنستان 1395-08-26

همکاران ما