مشخصات کار کتگوری ولایت کار فرما آدرس تاریخ اعتبار
خریداری 10 عدد موترسایکل زرنج همراه اسناد خریداری کابل DEM GROUP دهمزنگ 1395-12-18
سیستم نتورکنگ دفتر دیم روپ دارای 6 اطاق خدمات کابل دیم گروپ دهمزنگ 1395-12-25
رنگمالی دفاتر شرکت دیم گروپ کار کابل دیم گروپ دهمزنگ 1395-12-18
خریداری مقدار 9000 کیلو از مایع در سه ماه خریداری کابل نخبگان ملی لمیتد خیرخانه 1395-12-26
توسعه وبسایت خبرگزاری اکنون خدمات کابل خبرگزاری اکنون کارته 4 کابل 1396-01-10
خریداری یک عدد پرنتر رنگه سه کاره خریداری کابل دیم گروپ دهمزنگ 1395-12-26
نلدوانی یک تعمیر دارای تشناب کار کابل محمدی خیرخانه 1395-12-26

همکاران ما