مشخصات کار کتگوری ولایت کار فرما آدرس تاریخ اعتبار
ضرورت به شرکت تبلیغاتی شبگه های اجنماعی demecogroup@gmail.com خدمات کابل DEM GROUP سرک دارالامان مقابل هوتل کابل دبی 1396-04-13
خریداری 200 عدد بالون 40 کیلوئی گاز وطنی خریداری کابل DEM GROUP سرک دارالامان مقابل هوتل کابل دبی 1396-04-20
خریداری 10 عراده موتر سایکل زرنج خریداری کابل DEM GROUP سرک دارالامان مقابل هوتل کابل دبی 1396-04-20

همکاران ما