شرکت مشورتی گلوری نرم افزار و خدمات مشورتی کارته چهار operation.glorygroup@gmail.com ??????????
فناوران ساتراب جنوب مهندسی برق قدرت-طراحی و نصب سیستم های خورشیدی-دوربین مداربسته ایران-شیراز zare1987hossein@gmail.com 09366769033_98+
شرکت ساختمانی اسمان خراش ساختمانی مزارشریف ناحیه ششم akcc.2012@yahoo.com 0773002029
bashir mobashar group of logistic and services company Filtration and water Treatment 3rd floor Barg e Telayee Market between Haji Yaqoob and Ansari bashir.mobashar@gmail.com 0798699991
شرکت خدمات لوژستیکی ولید سهیل خدمات کابل walidsohailservices@yahoo.com 0787334433
عبدالصبور قاسمیار پیمانکار مزارشریف شورتاکزار Saboorqasimyar25@gmail.com 0799121818
دستگاه فلزکاری حمزه نوری کانکس هنگر دروازه زیری و ساده کتاره و غیره نصارات قوای مرکز noori.parwiz@ymail.com 0700088254
شرکت ترانزیتی بین المللی مددی و نوروزی لمتد انتقالات ترانزیت شهری و اطراف تایمنی افغان پامیر madadi.nawrozi@gmail.com 0093744116827
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاﺩﺭاﻥ ﺻﻔﺮﻱ ﻓﺮﻭﺷﺎﺕ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﺮاﻱ ﻧﺎﺻﺮﻱ ahsansafari1395@gmail.com 00917568154809

تبلیغات