رقیه عباسی لیسانس تکنالوژی طبی طبی/صحی درج سی وی است تدریس مدیریت
فتانه جعفری لیسانس کمپیوتر ساینس تکنالوژی اطلاعاتی و نرم افزار درج سی وی است مالی اداری
عتیق الله رشاد لیسانس اقتصاد امور مالی درج سی وی است مالی حسابداری
سید روح الله حبیبی محصل سال سوم اقتصاد امور مالی درج سی وی است مالی حسابداری
پاینده محمد اندیشمند لیسانس اقتصاد وتوسعه زراعتی زراعتی مدت یک سال وشش ماه دربخش مارکتینگ بازاریابی بازاریابی
حامد شهزاد ماستر مدیریت مدیریت درج سی وی است اداری مدیریت
مژگان بهار لیسانس مدیریت مدیریت درج سی وی است خدمات مشتریان حسابداری
محمد الرحیم افغان لیسانس IT تکنالوژی اطلاعاتی و نرم افزار درج سی وی است IT call center
جواد ... 12 پاس ... خدمات و تدارکات 6 سال مدیریت هوتل وسوپروایزر سرگروپ سوپروایزر
سجاد حسین حمیدی 14 انجنیری برق انجینری درج سی وی است اداری بازاریابی
مشعل چهلتن یار 14 پاس الکترنیک الکتریکی یک سال درشبکه رادیو تلویزیون ملی 5 سال در بخش بازاریابی ترمیم جنراتور برق
وحیده رحمتی ماستر جامعه شناسی دولتی دو ساله تجربه کاری در دانشگاه های دولتی و خصوصی اصلاحات اداری کابل
ناهید آرین ماستر جامعه شناسی تربیویی یک سال معلمی در مکاتب دولتی کابل کابل
حامد فاروقی 14 پاس BBA مدیریت درج سی وی است اداری بازاریابی
محمد علی حسینی 14 پاس محاسبه امور مالی از سال 2012 اپریل الی 2014 اپریل درپروزه کارت هویت پولیس ملی مالی مدیریت

تبلیغات