رقیه عباسی لیسانس تکنالوژی طبی طبی/صحی درج سی وی است تدریس مدیریت 1397-08-06
فتانه جعفری لیسانس کمپیوتر ساینس تکنالوژی اطلاعاتی و نرم افزار درج سی وی است مالی اداری 1397-09-23
عتیق الله رشاد لیسانس اقتصاد امور مالی درج سی وی است مالی حسابداری 1397-08-01
سید روح الله حبیبی محصل سال سوم اقتصاد امور مالی درج سی وی است مالی حسابداری 1397-08-01
پاینده محمد اندیشمند لیسانس اقتصاد وتوسعه زراعتی زراعتی مدت یک سال وشش ماه دربخش مارکتینگ بازاریابی بازاریابی 1397-08-02
حامد شهزاد ماستر مدیریت مدیریت درج سی وی است اداری مدیریت 1397-07-29
مژگان بهار لیسانس مدیریت مدیریت درج سی وی است خدمات مشتریان حسابداری 1397-07-24
محمد الرحیم افغان لیسانس IT تکنالوژی اطلاعاتی و نرم افزار درج سی وی است IT call center 1397-07-22
جواد ... 12 پاس ... خدمات و تدارکات 6 سال مدیریت هوتل وسوپروایزر سرگروپ سوپروایزر 1397-07-24
سجاد حسین حمیدی 14 انجنیری برق انجینری درج سی وی است اداری بازاریابی 1397-07-23
مشعل چهلتن یار 14 پاس الکترنیک الکتریکی یک سال درشبکه رادیو تلویزیون ملی 5 سال در بخش بازاریابی ترمیم جنراتور برق 1397-07-27
وحیده رحمتی ماستر جامعه شناسی دولتی دو ساله تجربه کاری در دانشگاه های دولتی و خصوصی اصلاحات اداری کابل 1397-07-26
ناهید آرین ماستر جامعه شناسی تربیویی یک سال معلمی در مکاتب دولتی کابل کابل 1397-07-25
حامد فاروقی 14 پاس BBA مدیریت درج سی وی است اداری بازاریابی 1397-07-18
محمد علی حسینی 14 پاس محاسبه امور مالی از سال 2012 اپریل الی 2014 اپریل درپروزه کارت هویت پولیس ملی مالی مدیریت 1397-07-18

تبلیغات