امید الله ... لیسانس BBA مدیریت یک سال دربخشش فروشات اداری فروشنده 1397-07-20
محمد هارون ستانیکزی لیسانس انجنیری انجینری درج سی وی است مدیریت کارمند اداری 1397-07-19
عبدالوارث ستانیکزی 14 پاس زراعت زراعتی درج سی وی است اداری نظارت وارزیابی 1397-07-20
منیب الرحمن حسین خیل لیسانس انجینیری انجینری کار در بحش سایت انجینیری کار در لابراتوار انجینیری و ساختمانی اداری و مدیریتی 1397-07-22
تقی سازش لیسانس ساینس آموزشی سه سال دربخش تدریس حسابداری تدریس 1397-07-18
شیرعلی کوهستانی لیسانس جیولوجی بانکداری درج سی وی است بانکداری گرافیک و دیزاینر 1397-07-16
نسرین محمدی 14 پاس اقتصاد مدیریت درج سی وی است منابع بشری اداری 1397-07-16
رضا ظعفری لیسانس زراعت زراعتی چهار سال در بخش سوپر وایزر اداری دریواری 1397-07-17
محمد جعفری لیسانس جیوماتیک انجینری ندارد! بخش IT نقشه برداری 1397-07-16
محمد اسحق فدای 14 پاس برق الکتریکی مدت یک سال در .زارت دفاع سه سال در کمپنی گلوبل برقی برقی 1397-07-11
جمعه علی احمدی لیسانس کمپیوتر ساینس بانکداری 4 سال در مدریت مالی و اداری crystal swimming pool بانکداری برنامه ها 1397-06-16
علی احمدی لیسانس اقتصاد بانکداری 4 سال در بخش های مختلف بانکداری حسابداری 1397-07-16
محمدحامد عزیزی 14 پاس اداره وحسابداری مدیریت تدریش در رشته کمپیوتر وانگلیسی مدیریت اداره ومنجمنت 1397-07-15
گلثوم مرادی لیسانس اقتصاد امور مالی یک در پروز usid منابع بشری بخش اداری و زراعتی 1397-07-13
احمد رشاد حبیبی لیسانس اقتصاد امور مالی درج cv بارازیابی مالی 1397-07-13

تبلیغات