اجمل علم زی 12 پاس انگلیسی عمومی درج سی وی است ترجمانی ولوزستیک ترجمانی
سوراج ساحل لیسانس حقوق وعلوم سیاسی حقوقی 5 سال در بخش های مختلف اداری تدارکات
نعمت الله ... لیسانس مخابراتی ارتیاطات درج سی وی است Net work IT
صدرالدین ... لیسانس مخابراتی ارتیاطات درج سی وی است Net work IT
عارف حسین ... 12 پاس اقتصاد بازاریابی سه سال در بخش بازاریابی بخش های اقتصادی بازاریابی و اداری
حیاالدین جمال زاده 12 ... عمومی مدت 10 سال درایور بوده درایور درایور
نرگس اجمدی لیسانس اداره وتجارت مدیریت یک سال در بخش حسابداری حسابداری اداری
محمد حسین جعفری لیسانس اقتصاد مدیریت درج سی وی است مدیریت مالی مدیریت منابع بشری
سمیرا احمدی 14 پاس اداره وتجارت مدیریت ندارد! اداری مدیریت
حشمت الله همدرد 14 پاس تکنالوژی طبی طبی/صحی یک سال در بخش سوپر وایزیر معلومات سوپر وایزر
دیبا نوری 14 پاس فارمسست طبی/صحی سه سال تجربه کاری در بخش اداری بخش اداری بازاریابی
عنایت الله غفوری اداره و تجارت اداری مدیریت ندارد مدیریت اداری
فاطمه ایوبی لیسانس شرعیات آموزشی 2 سال در بخش حقوق اداری بخش اداری
زهرا فیضی 14 پاس مدیریت مدیریت درج cv اداری HR
رحمت الله شیرزاد لیسانس طبی لابراتوار طبی/صحی 2 سال تحربه کاری در لابراتوار عمومی 1 سال در لابراتواتر پتالوزی لابراتوار طبی

تبلیغات