اجمل علم زی 12 پاس انگلیسی عمومی درج سی وی است ترجمانی ولوزستیک ترجمانی 1397-07-11
سوراج ساحل لیسانس حقوق وعلوم سیاسی حقوقی 5 سال در بخش های مختلف اداری تدارکات 1397-07-11
نعمت الله ... لیسانس مخابراتی ارتیاطات درج سی وی است Net work IT 1397-03-21
صدرالدین ... لیسانس مخابراتی ارتیاطات درج سی وی است Net work IT 1397-04-13
عارف حسین ... 12 پاس اقتصاد بازاریابی سه سال در بخش بازاریابی بخش های اقتصادی بازاریابی و اداری 1397-04-27
حیاالدین جمال زاده 12 ... عمومی مدت 10 سال درایور بوده درایور درایور 1397-04-11
نرگس اجمدی لیسانس اداره وتجارت مدیریت یک سال در بخش حسابداری حسابداری اداری 1397-06-24
محمد حسین جعفری لیسانس اقتصاد مدیریت درج سی وی است مدیریت مالی مدیریت منابع بشری 1397-04-28
سمیرا احمدی 14 پاس اداره وتجارت مدیریت ندارد! اداری مدیریت 1397-07-01
حشمت الله همدرد 14 پاس تکنالوژی طبی طبی/صحی یک سال در بخش سوپر وایزیر معلومات سوپر وایزر 1397-06-29
دیبا نوری 14 پاس فارمسست طبی/صحی سه سال تجربه کاری در بخش اداری بخش اداری بازاریابی 1397-07-06
عنایت الله غفوری اداره و تجارت اداری مدیریت ندارد مدیریت اداری 1397-07-01
فاطمه ایوبی لیسانس شرعیات آموزشی 2 سال در بخش حقوق اداری بخش اداری 1397-05-09
زهرا فیضی 14 پاس مدیریت مدیریت درج cv اداری HR 1397-07-04
رحمت الله شیرزاد لیسانس طبی لابراتوار طبی/صحی 2 سال تحربه کاری در لابراتوار عمومی 1 سال در لابراتواتر پتالوزی لابراتوار طبی 1397-05-29

تبلیغات