محمد انیل رهیل لیسانس حقوق حقوقی درج سی وی است اداری کامپیوتر کار 1397-04-27
رخشانه ... 14 پاس حسابداری امور مالی ... رسیپشن بخش مالی 1397-05-09
بشیر احمد 12پاس لوجیستک درج cv بازریابی درایوری 1397-05-17
خليل الله احمدي صنف يازده ١١ صنعتی از سال ٢٠٠٤ الي ٢٠١٢ در ميدان هواهي بينن مللي كابل در كمپ KAIA در بخش هاي كار گري و خياطي 21 سرتيكيفيت از طرف نيرو هاي بينن مللي ISAF به پاس از همكاري و كار صادقانه در يافت نمودم يك سرتيكيفيت از كمپني تروپل كنوپي و يك سرتيكيفيت از يونيسف در بخش گارد غير مسله از يوناما كمپوند دريافت نموده هم خياطي گاردي و كارگري 1397-07-03
کفایف الله وصال 12 پاس مدیریت مدیریت درج سی وی است اداری مدیریت 1397-04-14
آغا محمد احمد زی لیسانس اقتصاد امور مالی درج سی وی است مدیریت بخش مالی 1397-03-09
ساره زمانی 14 پاس اداره و تجارت مدیریت درج cv اداری HR 1397-03-18
سلیمان کاظمی 14 پاس حقوق رسانه درج سی وی است مدیا بخش اداری 1397-07-03
محمد سالم انوری لیسانس حقوق حقوقی درج cv اداری حقوقی 1397-03-20
داد علی مهرزاد 14 پاس علوم اجتماعی آموزشی 10 سال تجربه کاری در بخش اموزشی در یکی از مگاتب دولتی اداری تاریخ و جغرافیه 1397-05-26
فاطمه رحیمی لیسانس اقتصاد امور مالی ... اداری مدیریت 1397-05-01
مرضیه رحیمی لیسانس ادبیات آموزشی درج سی وی است اداری بخش اداری 1397-05-01
راحله کاظمی صنف سوم اقتصاد امور مالی ندارد اداری مدیریت 1397-05-01
و فی الله صالح لیسانس علوم طبیعی طبی/صحی 2 سال بحیث استاد بازریابی اداری 1397-05-05
صدیق الله خالقی 14 پاس کمپیوتر ساینس تکنالوژی اطلاعاتی و نرم افزار درج سی وی است کارمند اداری کامپیوتر کار 1397-04-11

تبلیغات