عنوان وظیفهJob title
Surveyor سروی کننده
نام/شرکت/موسسهName of Company/Institute
CARE AFGHANISTAN
توضیحات درباره شرکت/موسسهAbout Company/Institute
~~ CARE is a non-governmental, non political, non-profit, non-partisan and non-sectarian humanitarian organization, extending its relief and development assistance to those in need. CARE invites applications from Qualified Afghan Male& Female candidates for the position of Surveyor in its WGE Program based in Khost, Paktia, Ghazni and Parwan/Kapisa provincies. Those with Internet access can email their completed CARE Standard Job Application forms (CARE application form is attached) along with their update CVs and a letter of interest to afgvacancies@care.org
توضیحات مختصرJob Summary
CARE is a non-governmental, non political, non-profit, non-partisan and non-sectarian humanitarian organization, extending its relief and development assistance to those in need. CARE invites applications from Qualified Afghan Male& Female candidates for the position of Surveyor in its WGE Program based in Khost, Paktia, Ghazni and Parwan/Kapisa provincies. Those with Internet access can email their completed CARE Standard Job Application forms (CARE application form is attached) along with their update CVs and a letter of interest to afgvacancies@care.org Job Description: ~~Job Summary: خلاصه وظیفه The purpose of this assignment is to assist the CARE Education Program and the external evaluator to undertake the Need Assessment of CBE project. You are expected to conduct the data collection and interviews with the CBE project beneficiaries in close relationship and coordination with CARE education program management and field team members, external consultant, and MoE CBE Officers in CARE CBE project previous and current intervention areas assigned by the evaluator and project team to be conducted. This includes CBE project all target communities and districts in Parwan and Kapisa provinces. هدف این وظیفه همکاری با سکتور بخش تعلیم وتربیه پاملرنه وارزیابی کننده های خارجی به منظور ارزیابی مقدماتی پروژه میباشد . توقع میرود که جمع آوری معلومات ومصاحبه همراه مستفدین پروژه در ارتباط با همکاری نزدیک با کارمندان بخش مدیریتی سکتور تعلیم وتربیه ،اعضای تیم ساحوی،مشاورخارجی وکارمندان ریاست های معارف در ساحات فعلی وقبلی تحت کار موسسه پاملرنه اجرات نماید . این برنامه شامل پروژه های تعلیمات محلی (ابتدایی وثانوی ) در قرا و ولسوالی های مورد نظر ولایات پروان،کاپیسا،غزنی،پکتیا وخوست میباشد . MAIN RESPONSIBILITIES AND TASKS مسولیت ها و وظایف عمده • همکاری با مسوول تخنیکی در تهیه و انکشاف مواد سروی شامل پرسشنامه, مواد جمع آوری اطلاعات و غیره. • و ارزیابی در توسعه و پلان کاری و روش سروی. • به عهده گرفتن و انجام سروی درساحات تحت پوشش پروژه توانمند سازی از طریق تعلیم وتربیه در افغانستان ،جوامعی که پروژه در آن فعالیت داشته (ولایات پروان،کاپیسا،غزنی،پکتیا وخوست ) با توجه به میتود های سروی و بالخصوص در بحث گروهی و مصاحبه، تحت نظارت مستقیم هماهنگ کننده نظارت و ارزیابی و هماهنگی با اعضای تیم ساحوی. • جمع آوری اطلاعات و همکاری با مسوول بخش در تجزیه و تحلیل اطلاعات. • توانایی در جمع اطلاعات کمی و کیفی همکاری با مسوول نظارت وارزیابی . • ثبت اطلاعات در کمپیوتر و دیتابس . • سایر وظایف در نظر گرفته شده توسط مسوول و هماهنگ کننده بخش نظارت و ارزیابی . • اشتراک در ورکشاپ آشنایی با میتودلوژی وفورمه های جمع آوری معلومات در دفتر مرکزی پاملرنه . • تسهیل مواد فعالیتهای آموزشی برای کارمندان موسسه پاملرنه وارزیابی کننده های موظف توسط بخش تعلیم وتربیه پاملرنه . • همکاری با ارزیابی کننده خارجی برای پلان نمودن فعالیتهای ساحوی ونهایی ساختن فورمه های جمع آوری معلومات . • همکاری با ترجمان ها به منظورنهایی ساختن فورمه به زبان محلی . • کمک نمودن با تیم سکتور تعلیم وتربیه برای جمع آوری دوباره فورمه ها . • پیشبرد مصاحبه وجمع آوری ارقام ومعلومات برای پروژه فعلی وپروژه های تکمیل شده در سطح محلات مطابق با میتودلوژی وپلان ارزیابی با تحت نظارت ارزیابی کننده خارجی وبا همکاری اعصای تیم ساحوی . • شما مسوول جمع آوری معلومات دقیق وهمکاری با ارزیابی کننده خارجی وتیم تعلیم وتربیه پاملرنه به منظور تحلیل معلومات وتهیه راپور نهایی میباشید .
توضیحات کاملJob details
تاریخ ثبت:
date posted
1396-09-12 زمان آزمایش:
Probation Period
normal
تاریخ ختم:
closing date
1396-09-18 کد وظیفه:
code
Loc_DW-72_2017
تعداد بست:
Number of Vacancies
1 ساعت کاری:
shift
Full Time
کتگوری:
Category
عمومی جنسیت :
Gender
مرد/زن
ملیت:
Nationality
afg مقدار معاش:
Salary Range
Based on CARE salary scale
نوع قرار داد:
Contract Type
10 working days تجربه کاری:
Years of Experience
At least one years working experience in community
مدت قرارداد:
Contract Duration
10 working days
وظایف و مسئولیت هاDuties and Responsibilities
~~Job Summary: خلاصه وظیفه The purpose of this assignment is to assist the CARE Education Program and the external evaluator to undertake the Need Assessment of CBE project. You are expected to conduct the data collection and interviews with the CBE project beneficiaries in close relationship and coordination with CARE education program management and field team members, external consultant, and MoE CBE Officers in CARE CBE project previous and current intervention areas assigned by the evaluator and project team to be conducted. This includes CBE project all target communities and districts in Parwan and Kapisa provinces. هدف این وظیفه همکاری با سکتور بخش تعلیم وتربیه پاملرنه وارزیابی کننده های خارجی به منظور ارزیابی مقدماتی پروژه میباشد . توقع میرود که جمع آوری معلومات ومصاحبه همراه مستفدین پروژه در ارتباط با همکاری نزدیک با کارمندان بخش مدیریتی سکتور تعلیم وتربیه ،اعضای تیم ساحوی،مشاورخارجی وکارمندان ریاست های معارف در ساحات فعلی وقبلی تحت کار موسسه پاملرنه اجرات نماید . این برنامه شامل پروژه های تعلیمات محلی (ابتدایی وثانوی ) در قرا و ولسوالی های مورد نظر ولایات پروان،کاپیسا،غزنی،پکتیا وخوست میباشد . MAIN RESPONSIBILITIES AND TASKS مسولیت ها و وظایف عمده • همکاری با مسوول تخنیکی در تهیه و انکشاف مواد سروی شامل پرسشنامه, مواد جمع آوری اطلاعات و غیره. • و ارزیابی در توسعه و پلان کاری و روش سروی. • به عهده گرفتن و انجام سروی درساحات تحت پوشش پروژه توانمند سازی از طریق تعلیم وتربیه در افغانستان ،جوامعی که پروژه در آن فعالیت داشته (ولایات پروان،کاپیسا،غزنی،پکتیا وخوست ) با توجه به میتود های سروی و بالخصوص در بحث گروهی و مصاحبه، تحت نظارت مستقیم هماهنگ کننده نظارت و ارزیابی و هماهنگی با اعضای تیم ساحوی. • جمع آوری اطلاعات و همکاری با مسوول بخش در تجزیه و تحلیل اطلاعات. • توانایی در جمع اطلاعات کمی و کیفی همکاری با مسوول نظارت وارزیابی . • ثبت اطلاعات در کمپیوتر و دیتابس . • سایر وظایف در نظر گرفته شده توسط مسوول و هماهنگ کننده بخش نظارت و ارزیابی . • اشتراک در ورکشاپ آشنایی با میتودلوژی وفورمه های جمع آوری معلومات در دفتر مرکزی پاملرنه . • تسهیل مواد فعالیتهای آموزشی برای کارمندان موسسه پاملرنه وارزیابی کننده های موظف توسط بخش تعلیم وتربیه پاملرنه . • همکاری با ارزیابی کننده خارجی برای پلان نمودن فعالیتهای ساحوی ونهایی ساختن فورمه های جمع آوری معلومات . • همکاری با ترجمان ها به منظورنهایی ساختن فورمه به زبان محلی . • کمک نمودن با تیم سکتور تعلیم وتربیه برای جمع آوری دوباره فورمه ها . • پیشبرد مصاحبه وجمع آوری ارقام ومعلومات برای پروژه فعلی وپروژه های تکمیل شده در سطح محلات مطابق با میتودلوژی وپلان ارزیابی با تحت نظارت ارزیابی کننده خارجی وبا همکاری اعصای تیم ساحوی . • شما مسوول جمع آوری معلومات دقیق وهمکاری با ارزیابی کننده خارجی وتیم تعلیم وتربیه پاملرنه به منظور تحلیل معلومات وتهیه راپور نهایی میباشید . • همکاری با کارمند ثبت ارقام ویا کارمند مدیریت ارقام به منظور تحلیل ارقام ومعلومات ،اطمینان از صحت ،تکمیل بودن وارتباط معلومات که جمع آوری شده.
شرایط استخدام:Qualifications
~~EDUCATION: At least 14 grade graduate preference will be given to university graduate. معیار تعلیمی: 14 پاس و برای لیسانس ترجیح داده می شود. WORK EXPERIENCE: At least one years working experience in community mobilization, Survey and data collection with other organization. تجارب کاری: حداقل یک سال سابقه کاری در بسیج جامعه یا سروی, با دیگر ارگان ها LANGUAGES: Fluency in written and spoken Dari and Pushto languages, English will be an advantage. لسانها : به لسان دری وپشتو بصورت تقریری و تحریری تسلط داشته از لسان انگلیسی استفاده نموده بتواند. GENERAL: به صورت عام: DECISION MAKING AUTHORITY: مقامات تصمیم گیرنده : بخش مالی : نه خیر Financial: Nil CONTACT/KEY RELATIONSHIPS: The primary contact will be Project Supervisor/Field Education Supervisor, Senior Data Management Officer, Accountant, and PR. افراد که با ایشان رابطهء کاری داشته باشد نخستین رابطه با سوپر وایزر پروژه و سوپروایزر ساحوی ،مسئول اداری که ارقام واحصایه را جمع بندی مینماید،محاسب ونمایندهء پروژه تامین میگردد. WORKING CONDITIONS: Willingness to work in rough field conditions and tough security situation. شرایط کاری : در شرایط دشوار وناگوار علاقه مندی بکار داشته باشد
موقعیت وظیفه:Job location
هرات
تحصیلات مورد نیاز:Education
At least 14 grade graduate preference will be given to university graduate 14 پاس و برای لیسانس ت
راهنمای ارسال درخواست:Submission Guideline
~~Interested candidates should submit their completed CARE standard job application forms (CARE application form is attached) along with the updated resumes and letters of interest to CARE HRD department in its Kabul Main-Office or its Khost, Paktia, Ghazni and Parwan/Kapisa Provinces no later than December 09, 2017, candidates who have access to the Internet can send their applications to afgvacancies@care.org. You are requested to send your application form along with the updated resume and letters of interest in Word or PDF file. Please do not email us heavy sized files such as your certificates, recommendation letters and etc. THOSE WHO DO NOT FULFILL THE APPLYING REQUIREMENTS WILL NOT BE CONSIDERED FOR SHORTLIST. Only short listed candidates will be contacted with, and called for the interview. The interview dates, time and place will be determined and communicated with the short listed candidates sooner after the deadline of vacancy announcement. علاقمندان واجد شرایط میتوانند خلص سوانح و ورقه درخواستی خود را به دفتر مرکزی کی یر (پاملرنه) در کابل و یا هم در دفاتر ولایتی خوست، پکتیا، غزنی و پروان تا تاریخ 9 دسمبر 2017 مطابق به 18 قوس 1396 ارسال نماید ~~یاداشت: • درخواستی بدون خانه پری نمودن فورمه استندرد کی یر قابل قبول نمیباشد • اشخاص داری معلولیت ترجیع داده میشود • صرف ساکنین ولایات خوست، پکتیا، غزنی و پروان کاپیسا میتوانند به این پست درخواستی بدهند ~~18 Eighteen 9Female+9Male هژده 9 اناث 9 ذکور ( 4for khost 2M+2F)(4 for Paktia 2M+2 F)(4 for afgworkcenter@gmail.com
ایمیل آدرس:Email Address:
afgvacancies@care.org

تبلیغات