عنوان وظیفهJob title
انجنیر فاضلاب- برنامه ملی مسکن
نام/شرکت/موسسهName of Company/Institute
وزارت شهرسازی و مسکن
توضیحات درباره شرکت/موسسهAbout Company/Institute
هدف کلی: وزارت شهرسازی و مسکن از جمله وزارت های سکتوری بوده که به عنوان یک نهاد فعال و متعهد به ایجاد شهر های دارای تسهیلات شهری بر اساس اصول انکشاف متوازن و پایدار و حل مشکل بی سرپناهی از طریق طرح پلانها و پالیسی های تهیه مسکن در پرتو قانون شهرسازی فعالیت مینماید. دیدگاه وزارت شهرسازی و مسکن در کل دستیابی به مراکز شهری پویا، مصون, و قابل زیست که مراکز رشد اقتصادی و تجمع فرهنگی و اجتماعی بوده میباشد. وزارت شهرسازی و مسکن از اینکه توانسته باشد به اهداف و مقاصد تعریف شده خویش نایل اید, این وزارت فعالیت ها خود را در پرتو قانون شهرسازی و مسکن وتطبیق برنامه اولویت ملی شهری طی بخش های ذیل تنظیم نموده است. پلانگذاری شهری تهیه مسکن زیربنا ساختمانهای عامه تحکیم و احیا مجدد ابدات تاریخی و مساجد تحقیقات و رشد ظرفیت شهری
توضیحات مختصرJob Summary
مسئولیت های وظیفوی: هدف: سروی،طرح ودیزاین بخش فاضلاب شهری جهت فراهم آوری تسهیلات لازم درزمینه ایجاد تأسیسات معیاری برای محلات مسکونی و ساحات غیرپلانی . طرح وترتیب پلان کاری به گونه ماهانه ، ربع وار وسالانه درمطابقت به پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف سروی و مطالعات مربوط به دفع فاضلاب و محیط زیستی طرح و دیزاین نقشه های ساختمانی مطابق نورمها واستندرد های ملی و بین المللی درمطابقت با پلانهای وزارت، هماهنگ با نورم های دفع فاضلاب تآمین ارتباط وهماهنگی با ریاست شهرسازی ولایات دررابطه به طرح نقشه های پروژه های بهسازی در ارتباط با دفع فاضلاب حصول اطمینان از طرح و دیزاین نقشه های ترتیب شده برای پروژه های ساختمانی ساحات قابل بهسازی در امر دفع فاضلاب . طرح و دیزان ساختارها و ساختمانهای دفع فاضلاب و تجهیزات مرتبط با آن. طرح ، دیزاین و تحلیل سیستم غیر مرکزی دفع فاضلاب( DEWTS) آشنایی تخصصی با سیستم CSP هماهنگی بابخش تخنیکی شبکه های آبرسانی و ترانسپورت شهری به اساس پلان از قبل ترتیب شده به منظور طراحی مناسب پلان دفع فاضلاب. اجرای سایروظایف سپرده شده ازطرف مقام درمطابقت به قانون
توضیحات کاملJob details
تاریخ ثبت:
date posted
1396-10-21 زمان آزمایش:
Probation Period
3 months
تاریخ ختم:
closing date
1396-10-30 کد وظیفه:
code
08-NHP-1397-MUDH
تعداد بست:
Number of Vacancies
1 ساعت کاری:
shift
Full time
کتگوری:
Category
انجینری جنسیت :
Gender
مرد/زن
ملیت:
Nationality
afg مقدار معاش:
Salary Range
As per company salary scale
نوع قرار داد:
Contract Type
contractor تجربه کاری:
Years of Experience
3 سال مرتبط به وظیفه
مدت قرارداد:
Contract Duration
1 سال
وظایف و مسئولیت هاDuties and Responsibilities
--
شرایط استخدام:Qualifications
تحصیلات تجارب و مهارت های لازمه: - حداقل درجه تحصیل : (ماستر دربخش: انجنیری محیط زیست و کانالیزاسیون -تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه) 3 تجربه کاری در بخش دیزاین ساختمانهای مختلف دفع فاضلاب -کورس های آموزشی مرتبط به وظیفه مهارت کامل در برنامه های کمپیوتر دربخشهای دیزاین و پلانگذاری فاضلاب شهری و همچنان پروگرام آفیس مهارت های کمپیوتری: Office, autocad آشنایی با زبان انگلیسی
موقعیت وظیفه:Job location
کابل
تحصیلات مورد نیاز:Education
ماستر دربخش: انجنیری محیط زیست و کانالیزاسیون
راهنمای ارسال درخواست:Submission Guideline
برای درخواست به این بست لطف نموده به لینک ذیل مراجعه نماید. To apply please clink link below Apply_Now
ایمیل آدرس:Email Address:
nill@example.com

تبلیغات