شفیق آرمان برق ترجمانی اداره کننده کمپیوتر خیر خانه پروزه جدید مارکیت دوام نیست موجود 0779245836 1398-02-01
اميد عزيزي مستري موتر شهر جلال أباد شهر جلال أباد 0787173733 1397-11-01
عارف عزیزی جیولوجیست بلدیت عالی در پرگرامهای افیس وپراگرمهای اتوکد، حس ای اس بامیان شهر بامیان 0772416216 1397-12-01
حسیب الله حسن زاده کمپیوتر کار دریور ناحیه اول کابل کابل 0785548689 1397-11-09
نصیراحمد محمدی فارغ تحصیل از دانشکده اقتصاد با نمرات عالی بلدیت نسبی با کمپیوتر تخار سرک معارف چهار راهی مارشال فهیم راه سعادت ??????????_????????? 1397-11-08
عصمت الله محمدی انگلیسی کمپوتر احسان وردگ انستیتوت کابل 0774790093 1397-12-14
محمد نبی نورزی Information Ticnalogy خطاط و نقاش فراه ناحیه 4 0797234834 1398-03-20
نظرمحمد گذری گارد رنگمالی مزار شریف دفتر اکشنید ?????????? 1397-12-19
عبدالخلد مددی مشاور روانشناس Social Worker پنجصد فامیلی حصه سوم خیر خانه پنجصد فامیلی 0799240041 1397-11-23
قربانعلی چمنی مستری دریور وموتر وان کابل و هرات گراج برادران قندهاری 0776569220 1397-11-16

تبلیغات