محمد شعیب میرزا زاده محصل . خیاط . بازار یاب . مسول خرید و فروش دسترسی به کامپیوتر کابل شهرک آریا 0789488200 1397-06-02
Mansour Niazi Civil Engineer Teacher of math and physics Kabul Kabul 0796211314 1397-06-02
قیس محمدی قفل و کلید ساز فارغ‌التحصیلی افغانستان افغانستان 0788171611 /0747980 1397-08-15
عبدالرازق امیری ما فوق تحصیل مدیریت کابل : دارلمان:سناتوریم سر کوتل خیرخانه 0787716356 1397-06-02
محمد جعفر احمدی رنگمالی عمومی پلخمری کابل ?????????? 1397-08-22
ikramuddin Asadi graduated from computer science IT technician /IT officers kabul-Afghanistan 0700060826 1397-06-02
عبدالرازق یوسفی مدیریت انجینر تخنیک ننگرهارـــــــ سرخرود هرجای که باشه ?????????? 1397-06-02
محمد بصیر صفری آشنایی باآفیس کابل 0792097841 1397-06-02
abdulali sbzali opartor Buldozer Excavato tair Ghazni Jaghori Bamyan zarien company 0792030055/077004440 1397-06-02
عزیزالله عزیزی کاشی کاری و مزایک کاری خشت کاری وغیره کار های برنایی ناحیه ۱۳ ناحیه ۱۳ ?????????? 1397-05-30
Shir Mohammad Sadiqi مها ت های ا تباطی ،مهارت های کمپیوتری قوی،مهارت های مدریت presentation skills,typing skills Dari,pashto,English Kabul Sarak darul aman ANAFAE Sarak darul aman 0765805417/070874946 1397-06-02
مور الله اكبري نجاري سيم توي و ساختماني كابل كابل ناحيه اول 0781548071 1397-05-16
جان محمد یادگار فلزکاری. نجاری. بنای. نلدوانی.برقی.وغیره همه کارهای ساختمانی دهمزنگ دهمزنگ ?????????? 1397-05-23
حنیغه محمدی بکلوریا انگلیسی و رهبریت هرات باغمراد درب ملک 0795910040/078990046 1397-06-02
حنیغه محمدی بکلوریا انگلیسی و رهبریت هرات باغمراد درب ملک 0795910040/078990046 1397-06-04
محمدالله دانش انجنیر سروی جی آی اس استاد کمپیوتر کندز بیکار 0774479200 1397-06-04
محمد سیمع حسن زاده وندنک کار کیسی وبرقی بطور فنی نلداونی ِ بسته کاری کابل ناحیه هفتم کابل 0703230020 1397-05-16
محمد سیمع حسن زاده وندنک کار کیسی وبرقی بطور فنی نلداونی ِ بسته کاری کابل کابل 0703230020 1397-06-04
Ahmadali Stanikzai I have Helmand Girishk +93747784425 1397-06-04
وجه الدین رشیدی مسایل حقوقی اداری ،اجتماعی وساخت الکترونکی یعنی برقی دربخشی اجتماعی فوق العاده کار را میفهمم تخار تالقان تخار کابل بدخشان مزار جوزجان ??????????-????????? 1397-06-04

تبلیغات