عبدالرازق یوسفی مدیریت انجینر تخنیک ننگرهارـــــــ سرخرود هرجای که باشه ??????????
محمد بصیر صفری آشنایی باآفیس کابل 0792097841
abdulali sbzali opartor Buldozer Excavato tair Ghazni Jaghori Bamyan zarien company 0792030055/077004440
عبدالستار حسین زاده دریوری ویرینکاری وپرکاری گاز موتر ولدینکاری ناحیه سیزده قلعه نو 0747404964
عزیزالله عزیزی کاشی کاری و مزایک کاری خشت کاری وغیره کار های برنایی ناحیه ۱۳ ناحیه ۱۳ ??????????
Shir Mohammad Sadiqi مها ت های ا تباطی ،مهارت های کمپیوتری قوی،مهارت های مدریت presentation skills,typing skills Dari,pashto,English Kabul Sarak darul aman ANAFAE Sarak darul aman 0765805417/070874946
مور الله اكبري نجاري سيم توي و ساختماني كابل كابل ناحيه اول 0781548071
جان محمد یادگار فلزکاری. نجاری. بنای. نلدوانی.برقی.وغیره همه کارهای ساختمانی دهمزنگ دهمزنگ ??????????
حنیغه محمدی بکلوریا انگلیسی و رهبریت هرات باغمراد درب ملک 0795910040/078990046
حنیغه محمدی بکلوریا انگلیسی و رهبریت هرات باغمراد درب ملک 0795910040/078990046
محمدالله دانش انجنیر سروی جی آی اس استاد کمپیوتر کندز بیکار 0774479200
محمد سیمع حسن زاده وندنک کار کیسی وبرقی بطور فنی نلداونی ِ بسته کاری کابل ناحیه هفتم کابل 0703230020
محمد سیمع حسن زاده وندنک کار کیسی وبرقی بطور فنی نلداونی ِ بسته کاری کابل کابل 0703230020
Ahmadali Stanikzai I have Helmand Girishk +93747784425
وجه الدین رشیدی مسایل حقوقی اداری ،اجتماعی وساخت الکترونکی یعنی برقی دربخشی اجتماعی فوق العاده کار را میفهمم تخار تالقان تخار کابل بدخشان مزار جوزجان ??????????-?????????
فرهاد حمیدی خراد کار و تانکر ساز برق کشی ماشین آلات صنعتی مزار شریف . 0700248260
سید حسین سجادی فلز کار افزار سنگ کاته سخی کابل بی کارم 0785538868
قربانعلی چمنی مستری دریور وموتر وان کابل و هرات گراج برادران قندهاری 0776569220
عبدالوصیل ناصری برقی کمپیوتر کار محاسب ترجمان لسان عربی کابل کابل 0781444660
ابراهيم سروري رنكنال رنكنال دوصدفاميلى رحمان مينه رحمان مينه 0703641225

تبلیغات