قربانعلی چمنی مستری دریور وموتر وان کابل و هرات گراج برادران قندهاری 0776569220 1397-11-16
عبدالوصیل ناصری برقی کمپیوتر کار محاسب ترجمان لسان عربی کابل کابل 0781444660 1397-06-20
ابراهيم سروري رنكنال رنكنال دوصدفاميلى رحمان مينه رحمان مينه 0703641225 1397-10-25

تبلیغات